Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

TàI khoản chuyên nghiệp

Nếu bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tài khoản giao dịch chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

Hợp đồng Tương lai & Thời hạn Tài sản

Hợp đồng Tương lai là thỏa thuận đã xác định trước cho việc mua và bán tài sản trong các khoảng thời gian được gia hạn. Phần lớn Hợp đồng Tương lai kéo dài từ 30-60 ngày.

Vui lòng lưu ý:

  • Giá giao dịch trên Hợp đồng Tương lai thay đổi liên tục trong giờ giao dịch, và phụ thuộc vào thị trường.
  • Thời hạn Hợp đồng: Tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại lúc 20:00 GMT vào ngày hết hạn, bất kể lỗ hay lãi.
  • Giờ giao dịch có thể thay đổi do thanh khoản thị trường hoặc các ngày lễ. Những thay đổi trong giờ giao dịch được công bố tại đây.